PrivacyverklaringPrivacyverklaring RKW Juridisch Advies


Door gebruik te maken van onze diensten of onze website www.rkwjuridischadvies.nl te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt hieronder aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacyverklaring.   Het leveren van onze diensten


Als organisatie kunt u gebruik maken van onze juridische dienstverlening. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:


 • Naam contactpersoon
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Organisatienaam (optioneel)
 • Betaalgegevens
 • Factuurgegevens
 • Eventuele inhoud van correspondentie

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar)Contact


Wij bieden verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via de mail of het contactformulier. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:


 • Voor- en achternaam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Organisatienaam (optioneel)
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij gebruiken deze gegevens om uw verzoek om contact met u op te nemen af te handelen en om de overeenkomst hiertoe met u uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij denken dat u tevreden bent met onze reactie.Social media buttons


Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook kunt u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:


LinkedInWanneer kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden?


RKW Juridisch Advies deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:


 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:


 • Cookie leveranciers (zie graag de cookietabel hieronder)
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betaling dienstverleners (en incassobureau)
 • Consultants
 • Evenement organisaties en locaties


Worden uw persoonsgegevens beveiligd?


Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. RKW Juridisch Advies neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).


Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Wanneer u gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen. Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u dat kenbaar maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.Klacht indienen


Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht op en communiceren dit verder met u. Als u echter vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.Wijzigingen in deze privacyverklaring


RKW Juridisch Advies heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.Contact


RKW Juridisch Advies

Telefoon: 06-22782139

Email: renee@rkwjuridischadvies.nl

Kvk: 87458594


Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 12 september 2022.